Pomoc

W JAKI SPOSÓB  ZAMÓWIĆ TOWAR
Zamówienie towaru możliwe jest wyłącznie poprzez infolinię pod numerem telefonu 32 717 11 00. Informacja o dniach i godzinach działania infolinii znajdują się na stronie www.platforma.weglokokskraj.pl

Przy zamawianiu towaru konieczne jest podanie następujących danych:

  • imię i Nazwisko,
  • Numer PESEL,
  • Numer telefonu,
  • Rodzaj zamawianego Towaru,
  • Ilość,
  • Adres e-mail.

Po zarejestrowaniu Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie, podczas rejestracji na infolinii, adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu rejestracji konta w na Platformie. Po dokonaniu rejestracji logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie adresu e-mail i hasła ustalonego przez Kupującego. Wyświetlenie koszyka następuje po zalogowaniu. Wyświetlona cena Towaru jest ceną tymczasową, która może ulec zmianie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU, KIEDY NIE OTRZYMAŁEM LINKU DO AKTYWACJI KONTA

Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w przypadku, kiedy podczas rejestracji na infolinii został błędnie wprowadzony adres e-mail. W takiej sytuacji, w terminie do 2 dni roboczych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się w zakładce „kontakt”. W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz podanie prawidłowego adresu e-mail.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ABY DOKOŃCZYĆ PROCES ZAMÓWIENIA

Po zalogowaniu się do swojego konta należy uzupełnić dane wymagane w Formularzu. Następnie w zakładce „Dokumenty” należy załączyć w pliku pdf dokument CEEB. Zaleca się dokładne sprawdzenie danych przed dołączeniem dokumentu CEEB, w szczególności danych adresowych, w tym adresu miejsca zużycia zakupionego Towaru do celów ogrzewania gospodarstwa domowego.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentu CEEB nie ma możliwości zmiany/korekty danych. 

Jeśli Kupujący nie jest osobą, która składała deklarację CEEB (właścicielem lub zarządcą nieruchomości), musi uzyskać od takiej osoby oświadczenie, że zamieszkuje pod adresem wskazanym w CEEB i załączyć je jako „Inny dokument”.

Po ustaleniu przez nas, że wszystkie podane dane i dokumenty są poprawne, będzie można dokonać wyboru sposobu płatności, zapoznać się z ceną towaru oraz złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

POLE RACHUNEK BANKOWY W ZAKŁADCE „MOJE KONTO

Uzupełnienie numeru konta bankowego jest obowiązkowe i służyć będzie do  rozliczeń w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży, reklamacji Towaru lub odstąpienia od umowy przez Kupującego na podstawie § 13 Regulaminu (w tym ostatnim przypadku – jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę).

DOKUMENT DOTYCZĄCY ŹRÓDŁA SPALANIA/CEEB

To dokument służący potwierdzeniu korzystania przez Kupującego, pod adresem, którego dotyczy zamówienie, z odpowiedniego dla kupowanego towaru źródła spalania, który Klient dołącza, w postaci elektronicznej, na swoim koncie na Internetowej Platformie Obsługi Sprzedaży Węglokoks Kraj S.A. w zakładce Dokumenty.

Za dokument taki uznaje się:

  1. dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego dokumentu, lub
  2. kopię deklaracji do CEEB składaną w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub
  3. inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje się (lub co najmniej, że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się) odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię) mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.
CO OZNACZA PRZYCISK  „DODAJ INNY DOKUMENT”  NA MOIM KONCIE

W przypadku, kiedy imię i nazwisko Kupującego jest inne niż wskazane na dokumencie CEEB Kupujący zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia zgodnie z wzorem (do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”  lub inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy zamówienie, znajduje się  odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel.

JAKI JEST MAKSYMALNY TONAŻ JEDNEGO ZAMÓWIENIA

Na podstawie jednego Zamówienia można nabyć ilość węgla zgodą z obowiązującym w chwili składania zamówienia limitem. Zamówienie można złożyć na co najmniej 1000 kg węgla luzem lub 1000 kg węgla w workach.

O obowiązujących limitach Kupujący jest informowanym w procesie składania zamówienia na infolinii lub na stronie internetowej Internetowej Platformy Obsługi Sprzedaży Węglokoks Kraj S.A.

KTO MOŻE ODEBRAĆ ZAMÓWIONY TOWAR

Odbioru towaru w uzgodnionym terminie może dokonać osobiście Kupujący lub upoważniony przewoźnik. W przypadku odbioru węgla przez przewoźnika w imieniu Kupującego konieczne jest przekazanie podczas odbioru pracownikom punktu drobnicowego wypełnionego (w oryginale) pełnomocnictwa do odbioru węgla oraz oświadczenie akcyzowe (w oryginale).

JAKI JEST CZAS NA DOKOŃCZENIE PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Kupujący od momentu utworzenia konta na dokończenie procesu złożenia zamówienia (do momentu kliknięcia przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) ma maksymalnie 14 dni. Niedokończenie procesu złożenia zamówienia spowoduje anulowanie ustalonego terminu odbioru. W tym przypadku, w celu zamówienia towaru, należy skontaktować się ponownie z Infolinią.

JAKI JEST CZAS NA OPŁACENIE ZAMÓWIENIA

Informacje dotyczące płatności zamieszczone są na stronie głównej Internetowej Platformy Obsługi Sprzedaży Węglokoks Kraj S.A. w zakładce PŁATNOŚCI.

W przypadku wyboru płatności „Płatność Elektroniczna” Kupujący ma maksymalnie 3 Dni Robocze na opłacenie zamówienia za pomocą udostępnionej metody płatności. Brak wpłaty w wymaganym terminie powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia (tj. po naciśnięciu przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

W JAKICH GODZINACH CZYNNY JEST PUNKT DROBNICOWY KOPALNI

Punkt drobnicowy czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku całą dobę.

Adres odbioru:

KWK BOBREK Brama Towarowa

Konstytucji 76, Bytom