Odbiór

Odbiór towaru przez Kupującego lub osobę upoważnioną następuje  
w punkcie sprzedaży drobnicowej KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76 (Brama Towarowa), w Bytomiu, w godzinach pracy punktu, w terminie potwierdzonym w trakcie dokonania zakupów poprzez Internetową Platformę Obsługi Sprzedaży Węglokoks Kraj S.A.

W celu odbioru towaru Kupujący lub osoba upoważniona  zobowiązana jest do:

  • podania w punkcie sprzedaży drobnicowej numeru zamówienia oraz kodu odbioru otrzymanego w wiadomości e-mail - podsumowanie złożonego zamówienia;
  • okazania Sprzedawcy dokumentu stwierdzającego tożsamość w celu jej potwierdzenia;
  • przekazania oświadczenia akcyzowego w oryginale potwierdzającego nabycie i przeznaczenie zakupionego węgla na cele opałowe uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy zgodnie z 31a ust. 1 w zw. z ust. 3  ustawy  z dnia 6 grudnia 2008 roku  podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.) – ogrzewanie gospodarstwa domowego;
  • w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną - do złożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Kupującego do odbioru zakupionego towaru i do przyjęcia faktury (jeśli faktura nie została wysłana drogą elektroniczną) (wzór pełnomocnictwa do pobrania ze strony Internetowej Platformy Sprzedaży WĘGLOKOKS KRAJ S.A. pod adresem www.platforma.weglokokskraj.pl, w zakładce „Pliki do pobrania”). 

Każde złożone zamówienie należy zrealizować jednorazowo w całości, nie dopuszcza się odbioru towaru w ramach jednego zamówienia w częściach.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kupującego odbiór towaru nie może zostać zrealizowany w ustalonym terminie Umowa ulega rozwiązaniu[1].

UWAGA:

Pojazd, którym Kupujący lub osoba upoważniona posługuje się przy odbiorze towaru, musi spełniać następujące warunki:

  • masa całkowita pojazdu (lub całego zestawu) nie może przekroczyć 40 ton;
  • dopuszczalna masa całkowita pojazdu musi pozwalać na odebranie całości zakupionego towaru;
  • możliwość załadunku palet za pomocą wózka widłowego
    w przypadku zakupu na paletach. Masa brutto palety o wymiarach 1200x800 mm i wysokości 144 mm wynosi 1050 kg. Całkowita wysokość palety z węglem wynosi 1800 mm;
  • Kupujący zobowiązany jest do okazania służbom Sprzedawcy dowodu rejestracyjnego pojazdu w celu weryfikacji dopuszczalnej masy całkowitej.

Ze względu na stosowane technologie załadunku, Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ilościowej towaru w postaci węgla luzem określonego w zamówieniu na poziomie do (-) 10 %.

 

 

[1] Z wyłączeniem przypadków wskazanych w Regulaminie